Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

4.5 

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, 00-325, Polska  

Czas Lokalny Telefon 48 22 551 1000

4.5

Regulamin Sklepu Internetowego Hotelu Bristol w Warszawie

1. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

1.1 Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący w formie sklepu internetowego sprzedaż drogą elektroniczną i na odległość, identyfikujący się jako spółka Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000007858, kapitał zakładowy: 11.317.800,00 zł – w całości opłacony.
1.2 Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca zdolność prawną, która składa zamówienie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
1.3 Konsument – Kupujący będący osoba fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego
1.4 Hotel – prowadzony przez Sprzedawcę Hotel Bristol mieszczący się pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa.
1.5 Cafe Bristol – kawiarnia prowadzona przez Sprzedawcę na terenie Hotelu.
1.6 Produkty – towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego,   realizowane na podstawie ważnego vouchera w szczególności takie jak:

  • usługi restauracyjne
  • produkty spożywcze
  • usługi hotelowe i inne powiązane usługi oferowane przez Sprzedawcę

1.7 Voucher – bezzwrotny dokument uprawniający do odbioru świadczenia w postaci usługi lub towaru, wystawiany w:

  • formie elektronicznej, po dokonaniu zapłaty za zamówienie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej "Ogone" i przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego do samodzielnego wydrukowania
  • formie papierowej, przy zapłacie przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, przesyłany na adres wskazany przez Kupującego.

1.8 System płatności – system płatności elektronicznej "Ogone" należący do firmy Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL z siedzibą w Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B-1200 Brussel/Bruxelles, Belgium, obsługujący płatności za zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.9 e-formularz – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu służący do składania zamówień przez Kupującego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w formie sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet przez stronę: www.hotelbristolwarsaw.pl/pl/store.
2.2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt wolny od wad.
2.3 Voucher uprawnia do jednorazowego otrzymania Produktu jedynie przez osobę imiennie wskazaną w jego treści. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Hotelu lub w kawiarni Cafe Bristol. Warunkiem otrzymania Produktu jest uprzednie potwierdzenie jego odbioru pod numerem wskazanym na Voucherze dokonane co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru oraz okazanie Vouchera w miejscu realizacji zamówienia.
2.4 Vouchery nie stanowią przedmiotu sprzedaży, a jedynie uprawniają do odbioru Produktu i nie mogą być odsprzedawane osobom trzecim ani zwracane.
2.5 Vouchery wystawiane w formie papierowej i przesyłane na adres Kupującego mogą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty ich otrzymania.
2.6 Ceny Produktów podawane na stronie internetowej sklepu zawierają podatek VAT.
2.7 Wizerunki Produktów przedstawione na stronie internetowej sklepu mają charakter wyłącznie informacyjny.
2.8 Złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Systemu płatności, w tym za brak możliwości realizacji przelewu/zapłaty. Wszelkie roszczenie z tego tytułu należy kierować do podmiotu odpowiedzialnego.

3. PŁATNOŚCI

3.1 Akceptowalnymi formami płatności są:

  • płatność kartą kredytową (VISA, MASTERCARD) za pośrednictwem Systemu płatności.
  • płatność przelewem na konto bankowe Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, 09124062471111000049733963 

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1 Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie e-formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, potwierdzenie przez Kupującego, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku "Tak, potwierdzam realizację płatności" a następnie przesłanie zwrotnie przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail oraz dodatkowo:

  • przy płatności przelewem - uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należności za zakupione Produkty nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  • przy płatności za pośrednictwem systemu płatności – otrzymanie przez Sprzedawcę od systemu "Ogone" potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego za zakupione Produkty. 

4.2 Vouchery wystawiane w formie elektronicznej wysyłane są na adres e-mail podany przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności. Vouchery w formie papierowej (płatność tradycyjnym przelewem bankowym) wysyłane są na adres Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą należności za zakupione Produkty. Wraz z Voucherem Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy.
4.3 Vouchery papierowe wysyłane są za pośrednictwem poczty. Czas realizacji zamówienia wskazany w pkt. 4.2 Regulaminu nie obejmuje czasu potrzebnego poczcie na dostarczenie przesyłki Kupującemu.
4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z niewywiązania się przez podmioty wskazane w pkt. 4.3 Regulaminu z umów obsługi pocztowej lub przewozowej.
4.5 W przypadku czasowej niemożności realizacji zamówienia z powodów leżących po stronie Sprzedawcy niezwłocznie poinformuje on Kupującego o zaistniałej sytuacji i zaproponuje alternatywny Produkt bądź inny termin realizacji zamówienia. W razie braku zgody Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwróci na rzecz Kupującego wszelkie otrzymane płatności.

5. REKLAMACJE. ODTĄPIENIE OD UMOWY.

5.1 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przewidzianych przepisami ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
5.2 Informacje o przysługującemu Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zostaną dodatkowo podane do wiadomości Kupującego w potwierdzeniu zawarcia umowy. W przypadku jednak gdyby Sprzedawca nie dochował obowiązku informacyjnego o prawie odstąpienia od umowy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 5.1 Regulaminu. Jeżeli jednak Konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
5.3 Realizacja prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie przez Konsumenta odstępującego od umowy lub wypełnionego formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
5.4 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: Hotel Bristol Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie w postaci wypełnionego formularza odstąpienia może zostać złożone Sprzedawcy także drogą elektroniczną: bristol@luxurycollection.com. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na piśmie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.5 Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę stanowiącą cenę sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od odstąpieniu, nie później niż w terminie 14 dni od tej daty. Jeżeli voucher został przesłany w formie papierowej, Sprzedawca odliczy koszty jego wysyłki. Zwrot ceny zakupu nastąpi na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
5.6 Po odstąpieniu od umowy Konsument traci prawo realizacji otrzymanego vouchera. 
5.7 Konsumentowi, który zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, usług gastronomicznych lub usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje (art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Oznacza to, że Konsument, który zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu potwierdził odbiór Produktu traci prawo do odstąpienia od umowy.
5.8 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formluarz odstąpienia od umowy znajdują się tutaj
5.9 Kupujący ma prawo do reklamacji Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w przypadku ich niezgodności z zawartą umową. Reklamacje kierowane na adres Sprzedawcy rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od ich złożenia. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
6.2 Procedura zamówienia wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych, wyłącznie dla celów związanych z realizacją zamówienia i w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133 poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest firma Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL z siedzibą w Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B-1200 Brussel/Bruxelles, Belgium, oraz Hotel Bristol.
6.3 Wysyłane przez Sprzedawcę treści cyfrowe w postaci pliku PDF zawierającego voucher w formie elektronicznej (do samodzielnego wydruku) wolne są od złośliwego oprogramowania. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie problemy związane z otworzeniem pliku na urządzeniach komputerowych Kupującego.
6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa
Tel. +48 22 551 1000 | Fax +48 22 625 2577
E-mail: bristol@luxurycollection.com