Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Warsaw

4.5 

ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, 00-325, Polska  

Czas Lokalny Telefon 48 22 551 1000

4.5

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od  umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest moment przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku usług oraz dzień, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa, tel. +48 22 551 1000 fax. +48 22 625 2577, E-mail bristol@luxurycollection.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz  należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

  • Adresat: nazwa Sprzedawcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail
  • Nadawca: Imię i nazwisko Kupującego (-ych) oraz pełny adres pocztowy
  • Tytuł: "Odstąpienie od umowy sprzedaży"
  • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
  • Data zawarcia umowy/odbioru*
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data


* Niepotrzebne skreślić